Ido Shamun

联合创始人The Elegant Monkeys,Daily联合创始人和热情的软件开发人员